• Nederlands
  • English
  • 中文 (中国)

Immigratie naar Nederland

Nederland is één van de meest geliefde vestigingslanden ter wereld. Nederland ligt in het hart van Europa. De Nederlandse economie behoort al decennialang tot de meest stabiele en innovatieve economieën op aarde. Voor internationaal opererende bedrijven en getalenteerde professionals bestaan hier uitstekende kansen. Ook vinden velen hun weg naar Nederland vanwege familiebetrekkingen. Immigratievoorwaarden voor niet-humanitaire doeleinden zijn selectief, maar weerspiegelen ook dat Nederland internationale samenwerkingen en partnerschappen nodig heeft en omarmt.

De juridische specialisten van Mynta Law helpen zowel buitenlandse als Nederlandse bedrijven en particulieren bij kleine en grote immigratievraagstukken. Of u nu meer wilt weten over zakelijke immigratie van kennismigranten of ondernemers, een buitenlandse student bent en benieuwd bent naar uw verdere verblijfsmogelijkheden in Nederland, of een vraag hebt over migratiemogelijkheden voor uw gezinsleden, wij beantwoorden al uw vragen snel en professioneel.

Hieronder treft u informatie aan over enkele immigratieregelingen die in Nederland bestaan.

Kennis- en arbeidsmigratie

De Nederlandse immigratieregels voor kennis- en arbeidsmigranten zijn uitnodigend voor binnenlandse en buitenlandse bedrijven die hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers in dienst willen nemen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan werkgevers die kennismigranten willen aannemen van tevoren als referent erkennen. Dit betekent dat de IND in één voorafgaande procedure de betrouwbaarheid en solvabiliteit van uw bedrijf vaststelt, zodat daarover later geen vragen meer rijzen. Bent u eenmaal als referent erkend, dan kan de IND uw aanvragen voor overkomst van hooggekwalificeerde mensen in een versnelde procedure behandelen op basis van vertrouwen. Als werkgever mag u zelf verklaringen geven over de kennismigranten die bij u gaan werken. U bewaart de onderliggende stukken in uw eigen administratie.

Er bestaan verschillende immigratieregelingen voor hooggekwalificeerde werknemers. De meest gebruikte regeling is de Kennismigrantenregeling. Daarnaast zijn er regelingen voor Intra Company Transfers en voor sleutelpersoneel binnen pas in Nederland gevestigde bedrijven. Tenslotte is er de European Blue Card regeling die meer ruimte geeft voor verplaatsingen binnen Europa. Mynta Law adviseert en assisteert zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven bij het voorbereiden en indienen van de diverse verblijfsaanvragen voor hun buitenlandse personeel.

Verblijfsvergunningen voor zelfstandig ondernemers

Nederland kent een lange traditie van internationale handel en ondernemerschap. Vanuit de Rotterdamse haven worden goederen verscheept van en naar Europa. Nederland loopt voorop bij technologische ontwikkelingen; het Nederlandse bedrijfsleven staat internationaal bijvoorbeeld bekend om haar hoogwaardige architectuur, logistiek, duurzame energie en innovatieve land- en tuinbouw. Er bestaat internationaal veel belangstelling voor de Nederlandse kennis en kwaliteit.

Immigratieaanvragen van ondernemers worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. De aanvrager levert bij zijn of haar aanvraag een ondernemingsplan in. Dit plan wordt beoordeeld op drie kwaliteiten: de persoonlijke achtergrond en inbreng van de aanvrager, de marktpotentie en financiering, en de innovativiteit en/of de arbeidscreatie die de onderneming meebrengt. Aan de hand van deze kwaliteiten wordt beoordeeld of de toewijzing van de aanvraag een wezenlijk Nederlands belang dient.

U dient uw aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of, afhankelijk van uw situatie, bij een Nederlandse ambassade in het buitenland. Uw aanvraag wordt vervolgens door de IND doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Hier wordt uw ondernemingsplan inhoudelijk beoordeeld.

Mynta Law heeft ruime ervaring met het bijstaan van buitenlandse ondernemers bij het (laten) opstellen van ondernemingsplannen en bij het voorbereiden en indienen van hun verblijfsaanvragen.

LET OP! Er bestaan afwijkende regelingen voor Turkse, Japanse, Amerikaanse en Kroatische ondernemers. Ook is er een afwijkende regeling voor innovatieve startups.

Gezinsmigratie

De regels over gezinsmigratie zijn grotendeels vastgelegd in Europese richtlijnen, waaraan de Nederlandse overheid gebonden is. Het Nederlandse gezinsmigratiebeleid is in de afgelopen jaren strenger geworden, vooral daar waar de Europese richtlijnen dat toelaan. Zo moet een buitenlandse partner vijf jaar in Nederland samenwonen voordat hij of zij recht krijgt op een onafhankelijke verblijfsvergunning. Ook worden partners bij wet verplicht over de omstandigheden van het verblijf meldingen te doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook de regels rondom de verplichte inburgering worden als streng ervaren.

Nederland gaat wel soepel om met ongehuwd samenwonenden en met LHBT-relaties. Ook voor in Nederland verblijvende minderjarige kinderen bestaat de mogelijkheid relatief snel een onafhankelijke verblijfsvergunning te verkrijgen.

Mynta Law adviseert over alle voor gezinsmigratie relevante wetgeving.

Buitenlandse studenten

In Nederland studeren bijna honderdduizend buitenlandse studenten. Het grootste deel van hen is afkomstig uit de EU. De grootste groep niet uit Europa afkomstige studenten komt al jaren uit China. Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland is binnen Europa en internationaal van zeer hoge kwaliteit. Wie een Nederlands diploma op zak heeft, ziet veel deuren opengaan. Om in Nederland te studeren hoef je geen Nederlands te kunnen verstaan. Veel internationale bachelor- en masteropleidingen worden geheel in het Engels gedoceerd.

Nederlandse universiteiten en hogescholen behandelen de verblijfsaanvragen van hun buitenlandse studenten zelf; zij zijn door de IND erkende referenten. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht de studievoortgang van hun internationale studenten te bewaken. Haal je als student te weinig punten, of schrijf je jezelf uit als voltijdstudent, dan is je universiteit meestal verplicht dit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door te geven. De IND trekt vervolgens je verblijfsvergunning in. Hierop zijn wel enkele belangrijke uitzonderingen, bijvoorbeeld als je studievertraging oploopt doordat je in een studentenbestuur zit of als de vertraging komt door persoonlijke omstandigheden.

Voor afgestudeerden bestaat de mogelijkheid een Zoekjaar aan te vragen. Ook op andere punten wordt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor buitenlandse alumni van Nederlandse universiteiten vergemakkelijkt. Heb jij een Nederlands bachelor- of masterdiploma op zak? Dan wil Nederland jou graag de ruimte bieden om hier een carrière te bouwen.

Mynta Law adviseert buitenlandse studenten over de relevante wetgeving en assisteert studenten bij eenvoudige en complexe immigratievragen. Wij bemiddelen bij een (dreigende) conflictsituatie tussen studenten en hun universiteiten, bijvoorbeeld over studievoortgang. Als dat nodig is, procederen wij tegen de IND wanneer een studentenvergunning onterecht wordt ingetrokken.

Zoekjaar

De Nederlandse kenniseconomie heeft voortdurend behoefte aan veel hooggekwalificeerde mensen. In 2007 heeft Nederland een immigratieregeling geïntroduceerd waardoor de hoogst opgeleide jonge mensen ter wereld naar Nederland kunnen komen, waar ter wereld zij ook vandaan komen. De Zoekjaarregeling geldt allereerst voor buitenlandse studenten die in Nederland een Bachelor of Master hebben behaald, of die als PhD-kandidaat, postdoc of anderszins onderzoek hebben verricht. Deze mensen komen in aanmerking voor een zoekjaarvergunning, waarmee zij vrij in Nederland mogen werken.

De Zoekjaar regeling ziet ook op afgestudeerden die buiten Nederland aan één van de 200 hoogst genoteerde universiteiten ter wereld een Master of Doctorgraad hebben behaald. Ook deze mensen hoopt Nederland met de Zoekjaarregeling te overtuigen naar Nederland te komen om hun kennis en ambities in Nederland in te zetten.

Mynta Law helpt zowel buitenlandse studenten in Nederland bij het aanvragen van hun zoekjaarvergunning als ook mensen die vanuit het buitenland naar Nederland willen komen.

Startup regeling

Nederland kent één van de meest innovatieve economieën ter wereld en staat vierde op de Global Innovation Index 2013. Belangrijke innovaties zoals de DVD, Bluetooth en WiFi zijn uit Nederlandse bodem ontsproten. Er zijn in Nederland meer dan 10 toonaangevende innovatiehubs rondom universiteiten van wereldklasse.

De immigratieregels voor startups zijn in Nederland versoepeld om ruim baan te geven aan innovatie en ondernemerschap. In januari 2015 is de Startup Regeling in werking getreden. Deze regeling maakt het mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning voor één jaar te krijgen om een innovatieve startup op te richten. De belangrijkste voorwaarden zijn het innovatieve karakter van de onderneming en de samenwerking met een erkende startupbegeleider / facilitator. Ook moeten de kosten van levensonderhoud voor het eerste jaar vooraf zijn gefinancierd.

In januari 2016 is de procedure waarmee de startup vergunning wordt verlengd aanzienlijk vereenvoudigd. Daarbij is de positie van de startupbegeleider versterkt.

Mynta Law assisteert startende ondernemers met het doen van hun verblijfsaanvragen. Ook adviseert Mynta Law startup begeleiders over de toelatingsprocedure voor buitenlandse startups.

Buitenlandse investeerders

Nederland kent een uitstekend vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en investeerders. De economie is kennisintensief, hoogwaardig en innovatief. Of het nu gaat om intensieve akker- en tuinbouw, de opwekking van duurzame energie of de ontwikkeling van nieuwe technische mogelijkheden, Nederland loopt internationaal aan kop. De immigratieregeling voor investeerders, die op een wereldwijd unieke manier inzet op investeringen in topsectoren waarin Nederland uitblinkt, biedt de investeerder dus geen koopoptie, maar een verdienoptie.

De leefbaarheid van Nederland is bovendien uitmuntend; Nederland kent een zeer zuiver opererende overheid en onafhankelijke rechtspraak. Burgerlijke vrijheden worden effectief beschermd. De kwaliteit van onderwijs is in Nederland zeer hoog en ook de bescherming van openbare goederen als lucht en water is van erg hoog niveau. Het is geen straf om hier te wonen.

Buitenlandse investeerders die met een substantiële investering een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie kunnen een verblijfsvergunning aanvragen voor drie jaar. De vergunning kan daarna met steeds vijf jaar worden verlengd. De regeling bestaat sinds 2013 en is inmiddels op een aantal belangrijke punten verbeterd.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet een bedrag van tenminste 1,25 miljoen euro worden geïnvesteerd in de Nederlandse economie. De investering moet een toegevoegde waarde hebben voor Nederland; werkgelegenheid en innovatie zijn hierbij de twee belangrijkste graadmeters. Men kan investeren in een (eigen) onderneming of fonds, in door de overheid aangewezen (en ondersteunde) seedfondsen en in bepaalde private equity funds.

Mynta Law adviseert zowel buitenlandse investeerders als het Nederlandse bedrijfsleven over de immigratieregeling voor buitenlandse investeerders en begeleidt aanvragen onder deze regeling.

Bezwaar en (hoger) beroep

Bent u het niet eens met een beslissing die u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebt ontvangen? U hebt meestal het recht bezwaar te maken tegen een besluit. Een bezwaarschrift moet u binnen vier weken aan de IND sturen. Als u op tijd bezwaar hebt gemaakt, dan neemt de IND opnieuw een beslissing en betrekt daarbij de argumenten die u in uw bezwaarschrift hebt aangevoerd. U krijgt eerst de gelegenheid tijdens een hoorzitting uw zaak mondeling toe te lichten.

Bent u het na de bezwaarprocedure nog steeds niet eens met dit tweede besluit, dan hebt u meestal het recht om beroep in te stellen bij de rechtbank. De onafhankelijke bestuursrechter beoordeelt dan de rechtmatigheid van het aan u gerichte besluit aan de hand van uw beroepschrift.

Tenslotte staat tegen uitspraken van de rechtbank hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland.

De specialisten van Mynta Law staan bedrijven en particulieren bij in deze verschillende procesfasen.