• Nederlands
  • English
  • 中文 (中国)

(Internationaal) ondernemingsrecht en contractenrecht

Ondernemen is een voortdurende uitdaging, zeker wanneer u in internationaal verband zaken doet. Nederland heeft een uitgesproken open economie die voor een groot deel is gebouwd op buitenlandse handel en innovatie. In ons land bevinden zich meer dan 10 toonaangevende innovatiehubs rondom universiteiten van wereldklasse. De Nederlandse mainports in Rotterdam en Amsterdam vormen cruciale transportaders in het hartland van Europa.

Juridische problemen worden complexer bij het overschrijden van de landsgrenzen. Bent u als buitenlandse ondernemer onbekend met het Nederlandse contractenrecht of met arbeidswetgeving, huur- en vastgoedrecht of zakelijk immigratierecht? Of hebt u als Nederlandse ondernemer vragen over uw positie in het buitenland? Onze juridische specialisten geven duidelijke antwoorden en staan klaar om u in uw zakelijke ambities te begeleiden. Daarbij komen niet alleen uitstekende juridische kennis en vaardigheid, maar ook een goed gevoel voor interculturele omgangsvormen vaak goed van pas. Hieronder treft u informatie aan over zaken waarvoor u bij ons terecht kunt.

Bedrijfsvestiging

Het vestigen van een bedrijf in Nederland hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wel zijn er zaken waarover u moet nadenken. Eén van de door ondernemers meest gekozen rechtsvormen is de besloten vennootschap (BV). Een BV is, anders dan bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma, een rechtspersoon. De aandelen staan op naam; de namen en adressen van de aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

In 2012 zijn de wettelijk toegestane keuzemogelijkheden bij het oprichten van BV’s aanzienlijk uitgebreid. De oprichters hebben een grotere vrijheid om in de statuten van de BV voor hen belangrijke afwijkingen van wettelijke regelingen op te nemen. Zo kunnen verschillende typen aandelen worden uitgegeven, zoals preferente aandelen en aandelen zonder stemrecht.

Mynta Law werkt samen met ervaren notarissen voor het oprichten van uw onderneming en kan u adviseren over de inrichting en de rechtsvorm daarvan.

Fusie, bedrijfsovername en splitsing

Een fusie, splitsing of overname van een onderneming is voor alle partijen een belangrijke fase waarbij zorgvuldigheid van het grootste belang is. Gaat het om internationale onderhandelingen over overname of fusie van een onderneming, dan spelen naast complexe juridische vragen ook interculturele omgangsvormen een grote rol. Partijen proberen tot een overeenkomst te komen, maar moeten beide rekening houden met de mogelijkheid dat het overleg stukloopt. Van beide partijen worden strikte garanties omtrent geheimhouding van gevoelige informatie gevraagd, voordat over een overname of fusie kan worden gesproken.

Het overnameproces vangt in de meeste gevallen aan wanneer partijen een gezamenlijke “letter of intent” opstellen. Er worden hier afspraken gemaakt over de planning van de onderhandelingen, de kosten van het boekenonderzoek, de contractsluiting en mogelijkheden om de onderhandelingen later nog te stoppen, en overige zaken die voor partijen van belang zijn.

Geen koper zal tot een overname willen komen zonder inzage in de boeken en (contractuele) aansprakelijkheden van de onderneming. Men wil geen kat in de zak, en wil in ieder geval weten waar de risico’s binnen de onderneming liggen. Naargelang het resultaat van het onderzoek naar de onderneming zal de koper garanties willen bedingen. Het is aan partijen om hier uit te komen. De juristen van Mynta Law kunnen uiteraard adviseren zodat u een goede (ver)koop laat doorgaan, en een slechte laat zitten.

Als over de prijs en de garanties overeenstemming wordt bereikt, dan maakt men afspraken en wordt een bindend overnamecontract gesloten. In dit contract zullen over en weer zekerheden worden gevraagd. Ieder overnamecontract is uniek. Tenslotte worden de gemaakte afspraken ten uitvoer gebracht en wordt de onderneming overgedragen.

De ondernemingsrechtexperts van Mynta Law staan u met duidelijke juridische raad bij in iedere fusie- of overnamesituatie.

Internationaal contractenrecht

Een goed contract is een waardevol bezit voor alle partijen. Een goed contract biedt duidelijkheid en voorkomt meningsverschillen achteraf. Wanneer een zakelijke overeenkomst een internationale dimensie krijgt, wordt het voor partijen dubbel zo belangrijk om zekerheid aan het contract te kunnen ontlenen. Word ik straks niet voor een rechtbank in een vreemd land gedaagd? Hoe beding ik de zekerheid dat mijn prestatie door een buitenlandse partij zal worden vergoed? Zijn mijn algemene voorwaarden in het buitenland ook van toepassing? Een goed contract biedt op al deze en andere vragen een duidelijk antwoord.

Mynta Law adviseert over het opstellen van commerciële contracten. Het kan daarbij gaan om koop en verkoop van goederen of levering van diensten, maar denk ook aan het verstrekken van licenties, franchiseovereenkomsten, aanneming en onderaanneming, vaststellingsovereenkomsten of de overdracht van aandelen. De juristen van Mynta Law assisteren bij onderhandelingen over het sluiten van contracten. U kunt met een gerust hart uw handtekening zetten wanneer de kleine lettertjes grondig onder de loep zijn genomen.

Internationaal arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht is complex. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De juridische expertise van Mynta Law omspant het gehele arbeidsrecht; van indiensttreding tot ontslag. De doelstelling is daarbij steeds te proberen de wederpartij te laten instemmen met een minnelijke regeling. Als dit niet mogelijk blijkt of als u reden hebt om dit niet te willen, dan kunnen wij evengoed voor u procederen en daarin tot het uiterste gaan.

Het arbeidsrecht kent enkele bijzondere deelgebieden. Hoe verandert de verhouding van werkgever en werknemer bijvoorbeeld na een bedrijfsovername? Kan een werkgever verlangen dat de werknemer meeverhuist indien een vestiging uit Nederland wordt verplaatst? Hoe zijn de regels rondom uitzending en detachering? In hoeverre zijn Nederlandse collectieve arbeidsovereenkomsten op buitenlandse werkgevers van toepassing? Op deze en andere vragen geven wij heldere, nuttige antwoorden.